Diensten

Interim Management

I-VIC helpt u graag bij de invulling van een interim functie voor uw afdeling of organisatie.

Redenen om deze functie tijdelijk in te vullen kunnen divers zijn.

Vervanging van een huidige of vorige manager omdat:

 • na het vertrek van de vaste manager er nog geen geschikte opvolger is gevonden;
 • de huidige manager langdurig ziek is;
 • de huidige manager op zwangerschapsverlof is;
 • de huidige manager vanwege onenigheid op non-actief is gesteld.

 

Reorganisatie of herstel omdat:

 • er een grote verandering in het bedrijf gaat plaatsvinden;
 • er door de vorige manager een wanbeleid is gevoerd;
 • dit vereist wordt door externe instanties.

Er een project of programma gaat lopen binnen uw organisatie dag gemanaged/ geleid moet worden.

Neem voor interim vraagstukken contact op met I-VIC interim

interim-management

 

 


 

Project Management

I-VIC helpt u graag bij het beheersen van projecten.

Onder projectmanagement verstaan we de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden.

Projectmanagement is een optelsom of het inzichtelijk maken van het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders.

Bij projectmanagement wordt in het algemeen de volgende stappen doorlopen:

 1. start van het project;
 2. bepaling van de omvang/scope van het project;
 3. planning van het project;
 4. opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten;
 5. uitvoering van de werkzaamheden (en deelprojecten) in de verschillende fasen;
 6. opvolging van de projectvoortgang;
 7. beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct.

Neem voor projectmanagement vraagstukken contact op met I-VIC interim

 

 


 

Verander Management

I-VIC helpt u graag bij het veranderproces binnen uw organisatie.

Verbeterprogramma's, efficiëntieslagen, kostenreducties, kwaliteitstrajecten, cultuurverandering, klantgerichter organiseren... initiatieven genoeg! Wie heeft er niet mee te maken? Verandermanagement is dan ook bij uitstek een thema dat voor iedere professional relevant is.

Verandermanagement wordt beschouwd als een integraal proces waarin tegelijk aandacht nodig is voor de factoren technologie, organisatie(structuur) en mens. Vooral de ‘zachte’ kant van organisaties is lang een ondergeschoven kindje geweest en krijgt nu vaker de aandacht die het verdient.

Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van een verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden. Verandering wordt ook steeds meer gezien als een constante en daarmee als normaal onderdeel van de bedrijfsvoering.

Organiseren en managen is altijd ook veranderen. Steeds meer organisaties streven naar continue verbetering, lees continue verandering. De focus is verschoven van problemen naar oplossingen. Kijk niet zozeer naar wat er allemaal verkeerd is, maar naar welke kansen er liggen. Welke oplossingen zijn gemakkelijk toepasbaar?

Verandering met name verandering van houding en gedrag wordt ook minder beschouwd als maakbaar; hooguit als enigszins te beïnvloeden. Bijvoorbeeld door mensen te betrekken, hen eigen verantwoordelijkheden te geven en een open dialoog aan te gaan.

De 10 grootste valkuilen bij verandermanagement.

Neem voor verandermanagement vraagstukken contact op met I-VIC interim

change-management-meeting

 


 

Programma Management

I-VIC helpt u graag bepaalde doelen te bereiken met uw eigen organisatie of samen met andere organisaties.

Denk aan betere samenwerking, meer klantgerichtheid, hogere efficiency.
U merkt dat bestaande werkwijzen tekort schieten, dat onduidelijk is wie waarmee bezig is en dat u niet weet of de doelen eigenlijk wel dichterbij komen.

Misschien hebt u meerdere projecten draaien waarvan het totaaloverzicht ontbreekt of er is synergie nodig tussen deze projecten om verspilling te voorkomen en/ of de voortgang te bewaken.

Programmamanagement kan dan uitkomst bieden.

Samen zorgen we dat u de broodnodige samenhang, samenwerking en synergie realiseren via programmamanagement.

Neem voor programmamanagement vraagstukken contact op met I-VIC interim

2990506

 

 


 

Implementatie Management

I-VIC helpt u graag met implementatie management

Implementeren is niet alleen een situatie of systeem van oud naar nieuw veranderen. I-VIC helpt u graag bij het verkrijgen van betrokkenheid, draagvlak en motivatie van mensen om de verandering daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

I-VIC benadert businessoplossingen vanuit een managementfilosofie waarin sturen op processen centraal staat (Business Proces Management).

Implementeren begint letterlijk bij het begin. Het gaat om het gehele proces vanaf idee of probleem tot de daadwerkelijke realisatie van de verandering.

Het zorgvuldig inpassen in de omgeving en het realiseren van de verandering ‘ tussen de oren’ van iedereen die er mee te maken heeft. Tijdens de adviesvorming begint het, naast de verandering ook de verankering in de organisatie en er wordt een basis gelegd voor continue verbeteren!

De doel- en actiegerichtheid van implementeren is tweeledig. Enerzijds is daar het inhoudelijke spoor; focus op ambitie, bedrijfsprocessen, procesrollen en de nieuwe samenwerkingsregels. Anderzijds kun je vanuit diverse invalshoeken een betekenis, een waarde geven aan de verandering bij directe en indirecte betrokkenen in de organisatie.

Beide sporen gaan uit van een geslaagde en stapsgewijze benadering. Het stelt je instaat om regie te voeren over de rationele kant van de verandering en sturen op het relationeel veranderen.

Neem voor implementatiemamanagement vraagstukken contact op met I-VIC interim

get-the-best-out-of-your-project-manager

 

 


 

Coaching & Training

I-VIC helpt u graag bij het ontdekken wat u belemmert.

Dit zorgt ervoor dat u uw eigen oplossingen kunt vinden en uw doel bereikt..

Wij helpen u om oorzaken van ongewenst gedrag bloot te leggen, deze oorzaken op te ruimen en om nieuw gewenst gedrag uit te dragen.

Door authentiek te handelen schep je vertrouwen bij de ander en wordt je handelen als betrouwbaar ervaren. Hierdoor creëer je een stevig fundament om gezamenlijk iets moois op te bouwen.

Werkwijze:

 • het vaststellen van wat uw uiteindelijke doel is;
 • uit uitstippelen van het pad naar uw doel toe;
 • opruimen van de belemmeringen die u tegen houden uw doel te bereiken;
 • aanpassen van de route naar uw doel indien nodig.

Resultaat:

Het maakt niet uit in welke uitdaging u ondersteund wilt worden, of u nu de beste verkoper wilt zijn, een inspirerende en motiverende manager, een dynamische presentator, een succesvolle ondernemer, een excellent team, een verbrede kennis- of meer zelfvertrouwen wilt hebben. Samen bewandelen we het pad, aan de hand van een resultaatgericht plan, naar de resultaten die u voor ogen heeft.

Onderhoudstechnologie:

Een specifieke kennis is onderhoudstechnologie. Door ruim 25 jaar ervaring in het industriële en installatietechnische onderhoud heb ik een methodiek c.q. werkbeleving ontwikkelt om onderhoud in te bedden in uw organisatie. Dit staat compleet los van het marktsegment waarbinnen uw organisatie actief is.

formation-coaching